Disclaimer

Disclaimer Bluescafe Apeldoorn- Aan alle op deze site vermelde gegevens en foto’s is de uiterste zorg besteed.


– Alle info, foto’s, afbeeldingen en de gehele website zijn auteursrechtelijk beschermd.


- De Bluescafefotografen en Webmaster van het Bluescafe Apeldoorn accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, ontstaan uit het gebruik van de site.


- Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site, waaronder o.a. die op de teksten, afbeeldingen, video’s en audio, berusten bij de Bluescafefotografen en/of de Webmaster.
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Bluescafefotografen en/of de Webmaster delen van de inhoud van de site openbaar te maken, te publiceren, te reproduceren, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of te bewerken.- Foto’s blijven eigendom van de Bluescafefotografen. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de foto’s blijft in ieder geval berusten bij de Bluescafefotografen en geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Bluescafefotografen dan ook.- Indien toestemming tot gebruik van een Fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende Bluescafefotograaf. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien

.

– Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. 

- Publicatie van foto’s is alleen toegestaan in overleg met de desbetreffende Bluescafefotograaf. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikte foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de foto in de publicatie te worden opgenomen. 


– Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.